VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Definice

Business Factory (BF) – společnost Business Factory s.r.o., IČ: 28356624, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63427 – subjekt dodávající nebo poskytující služby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Klient (objednatel) – fyzická nebo právnická osoba, která si u Business Factory objedná produkt či službu.

Smluvní strana – smluvními stranami se rozumí Business Factory a Klient.

Reklamní účet účet registrovaný a vedený společností Business Factory nebo Klientem, který je propojený s reklamními účty na Komunikačních Kanálech

Reklamní obsah – jakýkoli informace a soubory zveřejněné Klientem na Komunikačních Kanálech prostřednictvím

Ad Spend (výdaje na reklamu) – jakékoli poplatky účtované Klientovi za reklamu vztahující se k Reklamnímu účtu na Komunikačních Kanálech nehledě na to, jestli Klient využil reklamních kampaní prostřednictvím poskytovaného Servisu či nikoliv.

Přidružená společnost – právnická či soukromá entita, která je přidružena ke Smluvní Straně a je vedena či jinak spřízněna se Smluvní Stranou. (Zejména se jedná o E-commerce Academy s.r.o., IČ: 07759592, se sídlem Revoluční 762/13, Praha, 110 00 , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 307184.)

Komunikační kanál – Facebook, Google či jiná reklamní platforma

Podmínky Komunikačních Kanálů – pravidla a podmínky použití Komunikačních Kanálů, například podmínky a pravidla společností Facebook (Podmínky Facebooku) a Google (Podmínky Googlu)

Facebook – Jakákoli reklamní platforma z ekosystému společnosti Facebook jako například Facebook, Instagram, Messenger, Atlas, a další

Podmínky Facebooku – jakékoli podmínky a pravidla společnosti Facebook včetně firemní politiky, procesů a postupů, které jsou publikovány na https://www.facebook.com/terms.php.

Požadavky Facebook reklamy – jakékoli požadavky na reklamu v jakémkoli formátu zveřejněnou prostřednictvím jakékoli reklamní platformy vlastněné společností Facebook jako například rozměry, velikost souboru, počet znaků,

Google – Jakákoli reklamní platforma z ekosystému společnosti Google jako například Google Display Network, Google Search, YouTube a další

Podmínky Googlu – jakékoli podmínky a pravidla společnosti Google včetně firemní politiky, procesů a postupů, které jsou publikovány na https://www.facebook.com/terms.php.

Smlouva – smluvní dohoda mezi společností Business Factory a Klientem o poskytování služeb. Smlouva je Smluvními Stranami považována za Objednávkový Formulář schválený Smluvními Stranami zasláním a akceptováním

Osobní data – data jak jsou definovány nařízením General Data Protection Regulation (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochranně osobních dat a soukromí osob v Evropské Unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EEA) a místních jurisdikcích

Platforma – veškeré způsoby a nástroje, například aplikace a konzultace, které jsou poskytovány Klientovi v rámci MarketingIntelligence za účelem doručení objednané Služby

Program pro Adaptaci Klienta (odborný onboardingový program, onboarding) proces zaučování nového Klienta. Tento proces zahrnuje kontrolované a postupné seznamování klienta s prostředím, dokumentací a pracovními procesy v jakémkoli objemu a trvání, jak je smluvně určené Smlouvou mezi Business Factory a Klientem. Zejména se jedná o nastavení sjednané služby a infrastruktury klienta na základě osvědčených postupů společnosti Business Factory.

Objednávkový formulář – nabídka k uzavření Smlouvy vytvořená Klientem. Objednávkový formulář identifikuje klienta, včetně jeho bankovních údajů, kontaktní osoby na straně Klienta pro účel poskytování Služby a podmínek Služby jako například poplatky a model odměny pro Business Factory, platební podmínky včetně způsobu platby. doba trvání poskytování Služby, jiná specifika Služby, podmínek odborného onboardingového programu, a další informace potřebné k poskytnutí Služby.

Služba – přístup k platformě MarketingIntelligence zahrnující webové prvky, služby jako například poskytnutí konzultací či analytické služby, jak jsou specifikovány v Objednávkovém Formuláři a další prvky zahrnuté v Platformě umožňující klientovi vést, optimalizovat a analyzovat data z reklamních kampaní na Komunikačních Kanálech Klienta v jakémkoli objemu a za jakékoli podpory poskytnuté společností Business Factory.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – tyto všeobecné podmínky spolupráce Business Factory a Klienta, které tvoří nedílnou součást každé Smlouvy uzavírané s Business Factory. V případě rozporu Smlouvy s VOP má přednost úprava obsažená ve Smlouvě. Business Factory si vyhrazuje právo kdykoliv upravit a modifikovat VOP, schválení takových úprav a modifikací VOP klientem nastává pokračováním v používání Platformy a Služby po datu zveřejnění upravených a modifikovaných VOP. Úpravy a modifikace vstupují v platnost po uplynutí 30 dní od jejich zveřejnění. Klienti mohou být informováni o úpravách a modifikacích prostřednictvím e-mailu nebo na webové stránce (http://www.marketingintelligence.io/).

Neomezená samoobslužná verze – využívání služby, která Klientovi umožňuje používat Platformu v dohodnutém objemu a dle VOP

1. Služba

Služba sestává z SaaS (“Software as a Service”) nástrojů a dokumentace poskytnuté společností Business Factory, které jsou využívány Klientem přes internet. Služba může být využita k analýze a správě dat Klienta, která jsou spojená s Reklamními Účty propojených s kampaněmi Klienta na Komunikačních Kanálech.

Služba je provozována mezi Klientem a Komunikačními Kanály, na kterých jsou vedeny reklamní kampaně. Klient je tedy při využití služby zodpovědný za doručení výstupu a výsledků, které jsou očekávány Klientem.

Business Factory se zavazuje Klientovi zajistit přístup k Platformě a možnost využít Službu na základě poplatku sjednaného Smluvními Stranami ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jiné podmínky. Takový přístup není exkluzivní ani přenositelný.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient

Klient se zavazuje poskytnout přístup k relevantním analytickým službám Komunikačních Kanálů Klienta, které by dle požadavků Klienta měli být propojeny se Službou

Klient se zavazuje v době splatnosti zaplatit společnosti Business Factory odměnu dle těchto VOC a podmínek uvedených ve Smlouvě.

Klient je zodpovědný za způsob použití Služby a za dosažení požadovaných cílů a výsledků spojených s použitím Služby.

Klient zodpovídá za dodržování zákonných předpisů a regulací. Klient je zodpovědný za dodržování podmínek použití Komunikačního Kanálu (např. Podmínky Facebooku, Podmínky Googlu).

Klient není oprávněn: (i) pokusit se kopírovat, modifikovat, duplikovat, vypracovat, zrcadlit, stáhnout, republikovat, zobrazit, přenést, distribuovat část nebo celek Služby v jakémkoli rozsahu, formě nebo podobě prostřednictvím jakéhokoli média, a to i v částečné podobě, (ii) přistupovat k části nebo celku Služby za účelem vybudování produktu, služby nebo prvku, který je konkurenční ke Službě, (iii) pokusit se získat neoprávněný přístup ke Službě, nebo asistovat další osobě při jeho získání, (iv) licencovat, prodávat, pronajímat, převádět, přidělit, distribuovat, zobrazovat, nebo zveřejnit či jinak učinit Službu dostupnou jakékoli neautorizované osobě či třetí straně, nebo (v) zpětně zkonstruovat (reverse engineering), dekompilovat, dekódovat, dekryptovat, demontovat, nebo se jinak pokusit odvodit jakoukoli část zdrojového kódu Platformy (s výjimkou pouze v případech, kdy by takové jednání bylo protiprávní.)

Business Factory

Business Factory je povinná Klientovi poskytnout Službu na základě akceptovaného Objednávkového formuláře

Business Factory se zavazuje potvrdit Klientovu registraci a napojení na klientovi analytické nástroje Komunikačních Kanálů

Business Factory se zavazuje doručit Službu nejvhodnějším možným způsobem za účelem dosažení nejlepších možných výsledků Klienta. Jak Komunikační Kanály, tak Služba samotná, se neustále vyvíjí a prvky, jejich dostupnost, stejně jako způsoby dostupnosti samotné Služby, se mohou změnit bez upozornění, za účelem vylepšení Služby. Business Factory však bude usilovat o informování Klienta o všech zásadních změnách ve Službě samotné prostřednictvím webové stránky (https://www.marketingintelligence.io ) nebo prostřednictvím Služby samotné (v prostředí Platformy, chat v Platformě, podpora Platformy, e-mail)

Business Factory si vyhrazuje právo pozastavit či zrušit jakoukoli část Služby nebo k ní omezit přístup, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Společnost Business Factory není odpovědná za následky výše zmíněného vyplývající pro Smluvní Strany. Business Factory bude usilovat o informování Klienta o výše zmíněném v předstihu.

Business Factory se zavazuje v nejkratší možné době odstranit, opravit a napravit defekty, které jsou Klientem včasně a psanou formou komunikovány s Business Factory.

Business Factory si vyhrazuje právo bez upozornění Klienta pozastavit poskytování Služby v případě, že se Klient zdrží s platbou za Službu.

Business Factory si vyhrazuje právo používat logo Klienta a referenci od Klienta pro vlastní marketingové účely.

Business Factory si vyhrazuje právo změnit pracovní metody, hardware, komunikační datový okruh, software, uživatelské prostředí nebo jinou systémovou komponentu používanou při provozování Služby.

3. Onboarding

Jestliže je tak sjednáno Smluvními Stranami a ustanoveno ve Smlouvě, Onboarding (odborný program pro adaptaci klienta) je součástí Služby.

Rozsah Onboardingu je určen Smlouvou. Onboarding může obsahovat: (i) audit a nastavení infrstruktury Klienta, (ii) asistance v nastavení datové analytiky pro Komunikační Kanály Klienta, (iii) asistance při spuštění a vedení marketingových kampaní Klienta a optimalizace výkonu takových kampaní na Komunikačních Kanálech.

Jestliže je Onboarding součástí Služby v jakékoli jeho podobě a rozsahu, Klient se zavazuje: (i) spolupracovat po celou dobu odborného programu pro adaptaci klienta, (ii) poskytnout společnosti Business Factory historická data spojená s výkonem dřívějších kampaní Klienta a jeho klíčových businessových cílů, (iii) poskytnout společnosti Business Factory veškeré potřebné přístupy k Reklamnímu účtu či Reklamním Účtům Klienta, zejména Google Analytics, webová stránka Klienta, jestliže jsou tyto vyžadovány společností Business Factory k nastavení infrastruktury klienta.

Poplatek za Onboarding je stanoven v Objednávkovém Formuláři. Poplatky jsou splatné k datu uzavření Smlouvy.

4. Odměna a poplatky

Klient se zavazuje Business Factory za poskytované služby uhradit sjednanou odměnu ve lhůtě splatnosti.

Výše odměny je Smluvními Stranami sjednána akceptováním Smlouvy a dodatky Smlouvy, případně akceptováním objednávkového formuláře

Poplatek je kalkulován a fakturován na základě pravidel a periodicity určené Smlouvou

Minimální měsíční poplatek je určen Smluvními Stranami ve zaznamenán ve Smlouvě. Minimální měsíční poplatek je účtován v případě, že poplatek za používaní služby nepřekoná částku minimálního měsíčního poplatku.

Za předpokladu, že je smluvní vztah ukončen před koncem kalendářního měsíce a jestliže je smluvní vztah mezi Smluvními Stranami ukončen v souladu s částí 7 těchto VoP, poplatek za poslední měsíc odpovídá (i) poplatku za použití služby, nebo (ii) minimálnímu měsíčnímu poplatku, a odpovídá částce, která je z těchto částek vyšší.

Business Factory si vyhrazuje právo výši poplatků změnit. Změna vstoupí v platnost po 30 dnech od oznámení změn formou e-mailu. Změna neovlivní výši poplatků období před vstoupením změn v platnost. V případě, že je změna výše poplatku oznámena, Klient má právo na ukončení využívaní Služby ke dni vstoupení změny v platnost. Pro ukončení využívání služby Klient písemně oznámí tuto skutečnost společnosti Business Factory alespoň 14 dní před vstoupením změny v platnost.

Uvedené ceny/částky jsou bez DPH, která bude účtovaná dle zákona v zákonné výši. Cena vč. DPH (pokud se uplatní) bude uvedena v daňovém dokladu (faktuře). Jestliže Smlouva neuvádí jiné podmínky, splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů od jejich doručení Klientovi, a to bezhotovostním převodem na účet Business Factory uvedený v Objednávkovém Formuláři a/nebo na každé vystavené faktuře. Veškerá fakturace může probíhat v eurech (EUR, €), příp. v cizí měně, pokud se tak Smluvní Strany dohodnou a zavedou tuto skutečnost do Smlouvy.

V případě prodlení Klienta s úhradou odměny je Klient povinen uhradit společnosti Business Factory smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. Dlužná částka musí být zaplacena v souladu s těmito VOP a sjednanou Smlouvou, a to bezhotovostním převodem na účet Business Factory uvedený v Objednávkovém Formuláři a/nebo na každé vystavené faktuře a/nebo v e-mailové komunikaci s klientem od finančního oddělení Business Factory. V případě, že klient dočasně ztratí přístup k platformě či nárok využívat Službu z důvodu prodlení platby, Klient je povinnen zaplatit veškeré poplatky vyplývající z těchto VOP včetně (i) poplatků za období ve výpovědní lhůtě, (ii) poplatky za období, kdy byl přístup a využití služby znemožněno kvůli prodlení plateb, a to i v případě, že Klient v této době Službu nepoužívá. Klientovou neaktivitou nevzniká Klientovi nárok na refundaci ani slevu na poplatcích za využívání Platformy či Služby.

5. Odpovědnost

Klient se zavazuje zajistit, že jakákoli data a materiály či použití Služby neporušuje autorský zákon (copyright), ochranu obchodní značky (trademark) ani jiná práva třetích stran. Pro použití dat a materiálů třetí stran Klient musí disponovat psaným souhlasem třetí strany s použitím takových dat a materiálů v potřebném rozsahu.

Klient je odpovědný za veškerou škodu způsobenou společnosti Business Factory nebo třetím stranám, která vznikne v souvislosti se zveřejněním reklamy a/nebo reklamní kampaně, Reklamního Obsahu a komunikací.

Klient se zavazuje nepoužívat Službu k protizákonným účelům nebo k aktivitám porušujícím podmínky Komunikačních Kanálů (např. Podmínky Facebooku a Podmínky Googlu). Klient se dále zavazuje řídit se pokyny a požadavky společnosti Business Factory, které se vztahují ke Službě. V případě, že Klient umožní svým dodavatelům či koncovým zákazníkům přístup ke Službě, tito dodavatelé a koncoví zákazníci jsou z hlediska téchto VOP postaveni na roveň Klienta a Klient je tedy zodpovědný za aktivity a pochybení takových dodavatelů a koncových zákazníků, zejména ve věci dodržování těchto VOP.

Business Factory se zavazuje vynaložit komerčně opodstatněné úsilí na poskytnutí Služby a umožnění neustálého přístupu a využití (24/7) s výjimkou dočasné údržby, aktualizací a oprav. Společnost Business Factory není odpovědná za poruchy či přerušení funkčnosti, ale vynaloží úsilí na informování Klienta o narušení chodu v každém případě, kdy to lze provést a taková aktivita je komerčně opodstatněná. Společnost Business Factory neručí za nepřerušený chod a bezchybovost Služby. Business Factory se však zavazuje vynaložit komerčně opodstatněné úsilí k poskytnutí potřebné podpory Klientovi za účelem napravení materiálních chyb a deficitů Služby.

Záruka nepokrývá chyby a deficity, které vyplývají z dále uvedeného nebo z kombinace dále uvedeného: (i) změna na Službě provedená Klientem bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Business Factory, (ii) použití Služby v rozporu s VOP, nebo použití Služby v rozporu s písemnými instrukcemi poskytnutými Klientovi společností Business Factory, (iii) použití Služby v rozporu s podmínkami Komunikačního Kanálu, (iv) narušení či přerušení poskytování Služby z důvodů spojených s datovou sítí , (v) použití produktů a služeb neposkytovaných společností Business Factory, (vi) jiný důvod, který nespadá do poskytování Služby.

Klient rozumí, že použití Služby je částečně závislé na Komunikačním Kanálu, na kterém Klient vede reklamní kampaně, a na aktivitách Klienta či třetích stran, které mohou ovlivnit použití Služby. Společnost Business Factory se zříká odpovědnosti za operace a funkčnost produktů, služeb, aktivit a pochybení třetích stran, včetně třetích stran poskytujících data, Klienta a Komunikačních Kanálů či jakékoli třetí strany, která provozuje své produkty a služby na Komunikačních Kanálech.

Business Factory se zříká odpovědnosti za zdržení při výkonu povinností vyplývajících z těchto VOP, které je způsobeno okolnostmi, které nemohly být předvídány společností Business Factory v době akceptace Objednávkového Formuláře společností Business Factory, a okolnostmi, kterým nebylo možné předejít ani je nebylo možné napravit za vynaložení opodstatněných zdrojů, jako například (i) limitovaný či omezený přístup ke Komunikačním Kanálům, (ii) přerušení nebo zdržení externích sítí, (iii) přerušení nebo zpomalení internetového spojení, nebo (iv) narušení dodávky elektřiny. Business Factory není v žádném rozsahu odpovědná za ztrátu zisků Klienta, ani za jiné následné, výjimečné, nepřímé, nebo vedlejší škody vztažné a nevztažné k těmto VOP, použití Platformy, Služby nebo kombinaci výše zmíněného, a to i v případě, že klient nebyl upozorněn na možnost takové škody a bez ohledu na právní podklad, na základě kterého taková škoda vznikla.

Společnost Business Factory není odpovědná za chyby, výdaje, ztrátu a zveřejnění vztahující se k Reklamnímu Obsahu, dalším informacím nebo datům přeneseným či zveřejněným na Komunikačních Kanálech nebo k poruše na přenosném zařízení a příslušenství (hardware a software).

Klient je odpovědný za dodržení požadavků na zpracování Osobních Dat ve vztahu k osobám, na které Klient a Služba cílí. Smluvní Strany používají Osobní Data k cílení Služby poskytované Klientovi společností Business Factory. Klient nese plnou zodpovědnost za jakékoli porušení podmínek zpracování Osobních Dat osob, na které Služba cílí, a za jakékoli vzniklé škody těmto osobám při zpracovávání jejich Osobních Dat.

Dle rozsahu určeného zákonem, Business Factory se zříká jakékoli další odpovědnosti za Službu. Služba je poskytována v její současné podobě a přístupnosti a Business Factory výslovně popírá odpovědnost poskytnout vyjádřenou či nepřímo vyjádřenou záruku, včetně záruky komerčně akceptovatelné kvality, porušení práva (např. autorského), nebo záruky vhodnosti pro určitý účel.

Celková agregovaná odpovědnost Business Factory dle těchto VOP v žádném kalendářním roce (začínajícím ode dne, kdy Klient začne používat Službu) nepřesáhne částku rovnou celkové agregované částce za platby poplatků Klientem společnosti Business Factory během dvanácti (12) měsíců, které předchází vzniku takové odpovědnosti.

6. Ochrana informací a mlčenlivost

Při plnění závazků vyplývajících ze Smluv může dojít mezi Klientem a Business Factory k výměně informací, jež jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace se považují mimo jiné i všechny informace navzájem poskytované, jež jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany považují (i) informace uvedené v čl. 6, odst. 1 těchto VOP, (ii) všechny informace, které vejdou ve známost Smluvních Stran při jednání o uzavření Smlouvy a (iii) všechny informace, které vejdou ve známost při poskytování služeb, za důvěrné a v souvislosti s tím se zavazují o nich zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení smluvního vztahu mezi Smluvními Stranami. Smluvní Strany nejsou oprávněny sdělovat tyto informace bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, a jsou povinny je chránit před zveřejněním nebo sdělení jakýmkoliv způsobem jakékoliv třetí osobě. Výjimkami z této povinnosti jsou: (i) povinnost sdělit informace a údaje, pokud tak stanoví platné právní předpisy (v takovém případě je smluvní strana povinna dbát na sdělení informací a údajů pouze v nezbytném rozsahu), (ii) poskytování informací a údajů Přidružené Společnosti ke společnosti Business Factory (přidružená společnost a osoby jednající za ni jsou povinni zachovávat mlčenlivost o získaných informacích stejně jako Smluvní strany), (iii) poskytování informací dodavatelům Business Factory v objemu potřebném k výkonu služby dodavatele Business Factory v případě, že byla sjednána Smlouva zavazující dodavatele k mlčenlivosti, která chrání Klienta a data Klienta ve stejném rozsahu požadovaném Smlouvou mezi Klientem a Business Factory.

Business Factory si vyhrazuje právo bez porušení ochrany informací a mlčenlivosti sbírat, analyzovat a používat agregovaná, deidentifikovaná data technického charakteru, která se vztahují k informacím z účtu Klienta (například využití produktu a jeho prvků, metadata, metriky zařízení) za účelem zjednodušení průzkumu trhu a analýzy, kontroly kvality, vývoje produktu a jeho úpravám a k poskytnutí podpory a údržby systému a nabízených služeb. Business Factory si vyhrazuje právo taková data používat a/nebo ukládat, stejně jako veškeré informace a materiály vyplývající z těchto informací. Business Factory si vyhrazuje právo sdílet takové informace a materiály se třetí stranu, soukromou nebo právnickou osobou, za předpokladu, že takové informace a data neidentifikují Smluvní Stranu a nemohou být přiřazena ke konkrétní osobě či společnosti. Klient uděluje souhlas s použitím, modifikací a distribucí takto získaných dat bez místního nebo časového omezení a bez nároku na odměnu.

Smluvní Strana se při ukončení dodávání Služby (nebo v případě, že Smluvní Strana nadále nepotřebuje takové informace či materiály pro poskytovanou Službu) zavazuje přestat používat důvěrné materiály a informace získané od druhé Smluvní Strany v případě, že se Smluvní Strany nedohodnou na (i) zničení takových informací a materiálů, nebo (ii) navrácení informací a materiálů (včetně všech kopií). Smluvní Strany si však zachovávají právo uchovávat kopie informací a materiálů na základě právních předpisů a Business Factory si nadále vyhrazuje právo používat informace a materiály, které se vztahují ke čl. 5, odst. 3 těchto VOP.

Mlčenlivost a omezení v použití informací a materiálů definovaná v těchto VOP mají platnost po dobu pěti (5) let od sdílení či zveřejnění každého z jednotlivých důvěrných materiálů a informací.

V případě, že některá ze smluvních stran prokazatelně porušila závazek dle čl. 6 odst. 2 nebo 4, těchto VOP je druhá smluvní strana oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti s tím, že povinná smluvní strana je povinna takovou smluvní pokutu uhradit do 15 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.

7. Vznik a zánik smluvního vztahu

Smlouva vzniká na základě písemného Objednávkového Formuláře Klienta doručeného Business Factory s uvedením konkrétních podmínek (zadání a specifikace) pro poskytnutí služeb a akceptace objednávky Business Factory prostřednictvím písemného potvrzení Objednávkového Formuláře ze strany Business Factory. Potvrzení Business Factory, které obsahuje nesouhlas s některou z podmínek uvedených v Objednávkovém Formuláři a/nebo návrh odlišných podmínek se nepovažuje za akceptaci, ale je Smluvními Stranami považováno za nový návrh.

Smluvní Strany se dohodly, že doručování Objednávkového Formuláře i akceptace může probíhat i emailem tak, že dokument podepsaný oprávněným zástupcem Smluvní Strana zašle naskenovaný emailem druhé Smluvní Straně. Klient se zavazuje zaslat originál Objednávkového Formuláře v písemné podobě na adresu Business Factory do 3 dnů od doručení emailu (akceptace objednávky ze strany Business Factory), jinak je společnost Business Factory oprávněna Smlouvu s okamžitou platností vypovědět bez výpovědní doby.

Smlouva může dále zaniknout: (i) odstoupením Smluvní Strany od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní Strana zásadně poruší (ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) svoji povinnost stanovenou těmito VOP nebo Smlouvou, na majetek druhé Smluvní Strany je prohlášen úpadek nebo Smluvní Strana vstoupí do likvidace. Odstoupení musí být uskutečněné v písemné formě. Nesplacené dluhy Klienta vůči Business Factory se stávají splatnými první pracovní den po doručení oznámení o odstoupení Klientovi, neuvede-li Business Factory pozdější termín. (ii) výpovědí jedné ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. V takovém případě je Klient povinen uhradit Business Factory odměnu za poskytnuté služby až do uplynutí výpovědní doby. (iii) dohodou Smluvních Stran.

Při zániku smluvního vztahu z jakýchkoliv příčin společnost Business Factory není povinná proplatit jakékoli odměny a poplatky Klientem již zaplacené společnosti Business Factory. Klient je povinen neproplacené poplatky a odměny zaplatit společnosti Business Factory v den ukončení smluvního vztahu. V případě, že sjednané poplatky a odměny nejsou Klientem proplaceny ve své plné výši či jiné podmínky určené VOP nebo Smlouvou nejsou dodrženy, Business Factory si vyhrazuje práva definovaná v sekci 4, části 9.

8. Rozhodčí doložka

Smluvni Strany souhlasí, v souladu se zákonem Act No. 216/1994 Coll., že veškeré majetkové spory ze smluvního vztahu mezi Business Factory a Klientem, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného na těchto VOP a Smlouvách, s výjimkou sporů vzniklých z exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat jako rozhodce Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud) prostřednictvím rozhodčího zvoleného vedením Rozhodčího soudu.

9. Závěrečná ustanovení

V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinné nebo neplatné, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost těchto VOP jako celku.

Nadpisy, segmentace textu a číslování v těchto VOP mají pouze referenční charakter a slouží pouze pro zvýšení přehlednosti VOP. Výše zmíněné neslouží k upřesnění interpretace a práv, nároků a povinností ve vztahu ke Smluvním Stranám.

Žádná ze Smluvních Stran není oprávněna přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Smluvními Stranami bez předchozího psaného souhlasu druhé Smluvní Strany. Smluvní Strany jsou však oprávněny přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Smluvními Stranami v plném či částečném rozsahu na Přidruženou Společnost a v důsledku spojení společností či procesu akvizice společnosti, včetně přesunu společnosti či jiné korporátní transakce a restrukturalizace.

Žádná ze Smluvních Stran není odpovědná za neschopnost vykonat své povinnosti (s výjimkou platebních povinností) vyplývající ze smluvního vztahu mezi Smluvními Stranami během období, ve kterém je výkon zdržen z opodstatněně neovlivnitelných důvodů jako například požár, záplavy, válka, embargo, stávka, veřejné nepokoje, terorismus, nebo intervence jakékoli vládní složky (vyšší moc). V takovém případě se však Smluvní Strany zavazují v co nejkratší době písemně informovat druhou Smluvní Stranu o prokazatelné vyšší moci. Zdržený výkon Smluvní Strany bude Smluvní Straně odpuštěn po dobu trvání vlivu vyšší moci.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré duševní vlastnictví vztahující se ke Službě jako název, veškerá data, dokumentace, vizuální materiál a software zůstává dušením vlastnictví společnosti Business Factory a třetích stran (např. Přidružená Společnost společnosti Business Factory). Na základě těchto VOP žádné duševní vlastnictví není přeneseno.

V případě připomínek Klienta ke Službě a poskytnutí návrhů na zlepšení Služby Klient souhlasí s tím, že takové připomínky, návrhy na zlepšení a nápady jsou převedeny na Business Factory a tím pádem se Business Factory stává jejich vlastníkem, což zaručuje společnosti Business Factory právo takové nově nabyté vlastnictví použít a implementovat do Služby.

Práva a povinnosti neupravené v těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění. Tyto VOP jakožto i Smlouvy se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem, které by odkazovaly na užití cizího práva. V případě jakéhokoli sporu mezi Smluvními Stranami vzniklého v souvislosti s těmito VOP a Smlouvami se Smluvní Strany zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, které po nich lze požadovat, k dosažení smírného řešení na základě dohody Smluvních Stran.

Jakékoli změny a dodatky ke Smlouvě jsou zavedeny písemnou formou, jestliže se Smluvní Strany nedohodnou jinak. Smluvní Strany deklarují, že jejich komunikace bude probíhat prostřednictvím autorizovaných osob a/nebo volených reprezentantů. Konkrétní osoby budou určeny Smlouvou. Smluvní Strany souhlasí, že komunikace bude probíhat také elektronicky, elektronickou poštou (e-mail) na adresu autorizovaných osob a/nebo zvolených reprezentantů určených Smlouvou. Dokumenty v elektronické podobě mohou být doručeny e-mailem.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2020 a jejich znění je dostupné ve veřejně přístupné části webových stránek Business Factory ( https://marketingintelligence.io/vseobecne-obchodni-podminky/ )